.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO STANDARDNÍ ZBOŽÍ 

(prodej zboží prostřednictvím e-shopu)

(VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží upravovaného na zakázku viz níže)

obchodní společnosti
Pásky s.r.o.
IČ: 26136686,

sídlem 186 00 Praha 8 Karlín, Křižíkova 237/36a,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73442
(dále jen „prodávající“)

 

Provozovna:
Pásky s.r.o.
Ve Žlíbku 1800/77 (areál big box - hala A7), 19300 Praha 9 Horní Počernice - adresa pro doručování

 

Kontaktní údaje:
tel.: +420 281 000 010
email: pasky@pasky.cz

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky nebo OP“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese  www.obaly-pasky.cz (dále jen „e-shop“).

1.2.    Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy kupující jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tak na vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem.

1.3.    Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. OP jsou součástí též veškerých nabídek na uzavření kupní smlouvy, jejich přijetí a ostatních právních jednání prodávajícího.

1.4.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.   

1.5.    Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího s těmito obchodními podmínkami kupujícího, který musí být udělen před uzavřením kupní smlouvy.

1.6.    OP se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím zejména při registraci, přihlášení či jiném aktivním úkonu kupujícího na e-shopu, zejména pak označením políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“. Tím není vyloučeno ani přijetí OP jiným nesporným způsobem dle ustanovení § 1744 občanského zákoníku.

1.7.    Jsou-li OP přijaty jakýmkoli z výše uvedených způsobů pro jednotlivou kupní smlouvu, platí pro všechny následující kupní smlouvy uzavřené mezi týmiž stranami po neurčitou dobu, není-li následně sjednáno jinak, případně nedojde-li k jejich změně.

1.8.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  

 

2.         UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY  

2.1.    Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, německém a anglickém jazyce. 

2.2.    Seznam nabízeného zboží je uveden na webových stránkách prodávajícího www.obaly-pasky.cz. Veškeré změny nabízeného zboží jsou výhradní právem prodávajícího.

2.3.    Veškerá prezentace na e-shopu je informativního charakteru. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží a není povinen uzavřít kupní smlouvu k objednanému zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

2.4.    E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.    

2.5.    E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedených v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.    

2.6.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

2.6.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),

2.6.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží,

2.6.3.  údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, 

2.6.4.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

   (dále jen „objednávka“).

2.7.    V případě, že kupující nepředá prodávajícímu seznam oprávněných osob, které mohou jeho jménem objednávat a odebírat zboží, je vázán veškerým jednáním, které jeho jménem nebo prostřednictvím jeho uživatelského účtu učiní osoby, u nichž je prodávající v dobré víře, že jsou k tomuto jednání oprávněny.     

2.8.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Za správnost a pravdivost všech údajů uváděných kupujícím je odpovědný kupující. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.  Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).    

2.9.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.10.    Kupní smlouva mezi oběma stranami vzniká přijetím úplné objednávky prodávajícím, není-li výše uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného ze závazných právních předpisů.  Přijetí objednávky potvrdí prodávající kupujícímu zasláním zprávy na elektronickou adresu kupujícího.

2.11.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.  

 

3.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce       
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 17720063/0300 vedený u ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“).  

3.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.    

3.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem, ani ustanovení o zálohové faktuře.    

3.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.    

3.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je uveden na zálohové faktuře, kterou prodávající zašle v elektronické podobě kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.    

3.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.9), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.    

3.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.    

3.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.  Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.    

3.9.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.  

 

4.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, JE-LI KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITELEM

4.1.    Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4.2.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského  zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,  které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní  smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží,  které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy  o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z  hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce  zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil  jejich původní obal.    

4.3.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího pasky@pasky.cz.    

4.4.    Formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, která je dostupná zde.

4.5.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.    

4.6.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.    

4.7.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.    

4.8.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.    

4.9.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, NENÍ-LI KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITELEM 

5.1.    Kupující, který není spotřebitelem, bere na vědomí, že uzavírá-li kupní smlouvu na vztah mezi kupujícím a prodávajícím se pak nevztahují ustanovení §1810 a násl. občanského zákoníku, zejména, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku. Odstoupit od jednotlivé kupní smlouvy lze pak pouze v případech stanovených zákonem, případně bylo-li právo na odstoupení mezi stranami ujednáno v rámcové kupní smlouvě nebo v těchto OP.

5.2.    Prodávající je oprávněn od každé uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případě, že kupující vstoupil do likvidace, proti kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení nebo je vzhledem k okolnostem zjevné, že kupující svým závazkům nedostojí, zejména je-li v prodlení se zaplacením jiných svých závazků. V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy za situace, kdy již bylo zboží dodáno, vrátí kupující plnění poskytnuté prodávajícímu do 14 dnů ode dne doručení odstoupení. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení případně zaplacené (částečně zaplacené) kupní ceny.

 

6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.    

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.    

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.    

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.    

6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.  

 

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ      

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).    

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

7.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a  chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce  popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na  základě reklamy jimi prováděné, 

7.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

7.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku  nebo předloze (korektuře), byla-li jakost nebo provedení určeno podle  smluveného vzorku nebo předlohy (korektury), 

7.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

7.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.        

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.    

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.    

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na povahu prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.    

7.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.  

7.7.    Shora uvedená ustanovení tohoto článku OP se nepoužijí v případě, že kupující je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. V takovém případě je postupováno dle obecně platných právních předpisů.    

 

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo doručením zboží, pokud k němu dojde později.  Nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího převzetím, příp. prodlením kupujícího s převzetím zboží.  

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.    

8.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pasky@pasky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.    

8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.    

8.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.  2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).    

8.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

 

9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to ode dne jeho účinnosti.    

9.2.    Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu pro účely plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje a pro účely svých oprávněných zájmů.

9.3.    Kupující prohlašuje, že osobní údaje jím poskytnuté prodávajícímu v souvislosti s kupní smlouvou jsou správné a pravdivé.

9.4.    Bližší informace o nakládání s osobními údaji uvádí Zásady zpracování osobních údajů. Všechny osobní údaje budou zpracovány v souladu s těmito zásadami.

 

 

10.   DORUČOVÁNÍ      

10.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.  

 

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.    

11.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.  Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4.  Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 13.08.2018.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(prodej zboží upravovaného na zakázku - potištěné lepicí pásky)

 

obchodní společnosti
Pásky s.r.o.
IČ: 26136686,

sídlem 186 00 Praha 8 Karlín, Křižíkova 237/36a,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73442
(dále jen „prodávající“)

 Provozovna:
Pásky s.r.o.
Ve Žlíbku 1800/77 (areál big box - hala A7), 19300 Praha 9 Horní Počernice - adresa pro doručování

Kontaktní údaje:
tel.: +420 281 000 010
email: pasky@pasky.cz

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „všeobecné obchodní podmínky nebo VOP“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím emailu, faxu, případně jinou formou, s výjimkou internetového obchodu prodávajícího, a to v případě, kdy je zboží upravováno na základě požadavků kupujícího (dále jen „zakázkové zboží“ nebo „zboží“).

1.2.    Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy kupující jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tak na vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem.

1.3.    Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. VOP jsou součástí též veškerých nabídek na uzavření kupní smlouvy, jejich přijetí a ostatních právních jednání prodávajícího.

1.4.    Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.   

1.5.    Případné odlišné podmínky kupujícího jsou platné jen v případě výslovného písemného souhlasu prodávajícího s těmito obchodními podmínkami kupujícího, který musí být udělen před uzavřením kupní smlouvy.

1.6.    VOP se stávají nedílnou součástí kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím zejména:

1.6.1. uzavřením písemné rámcové kupní smlouvy, ve které se sjednává, že VOP se stávají její nedílnou součástí,

1.6.2. doručením písemného souhlasu kupujícího s VOP prodávajícímu,

1.6.3. jiným nesporným způsobem prokazujícím přijetí VOP, zejména způsobem dle § 1744 občanského zákoníku, např. potvrzením náhledu objednaného zboží, kdy VOP budou přílohou elektronické zprávy obsahující tento náhled nebo přijetím zboží dodaného prodávajícím dle objednávky kupujícího.

1.7.    Jsou-li VOP přijaty jakýmkoli z výše uvedených způsobů pro jednotlivou kupní smlouvu, platí pro všechny následující kupní smlouvy uzavřené mezi týmiž stranami po neurčitou dobu, není-li následně sjednáno jinak, případně nedojde-li k jejich změně.

1.8.    Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.  

 

2.         UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.    Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, německém a anglickém jazyce. 

2.2.    Seznam nabízeného zakázkového zboží je uveden na webových stránkách prodávajícího www.pasky.cz. Zakázkové zboží může být dále nabízeno i jiným způsobem (prostřednictvím obchodních zástupců, nabídkou zaslanou e-mailem apod.). Veškeré změny nabízeného zboží jsou výhradní právem prodávajícího.

2.3.    Veškerá prezentace na webových stránkách prodávajícího je informativního charakteru. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží a není povinen uzavřít kupní smlouvu k objednanému zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

2.4.    Cena zakázkového zboží je určena individuálně, a to kalkulací provedenou dle typu poptávaného zakázkového zboží a dle požadovaného zpracování zakázkového zboží.  Kalkulaci si vyhotoví kupující samostatně prostřednictvím on-line kalkulátoru na webových stránkách www.pasky.cz nebo ji vyhotoví osobně prodávající. V rámci ceny je uváděna také daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši. Prodávající si vyhrazuje změnu ceny zakázkového zboží v případě chyby v psaní nebo jiné zřejmé nesprávnosti.

2.5.    Společně s určením konkrétní ceny sdělí prodávající před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu i veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedených prodávajícím platí pouze pro dodání zakázkového zboží v rámci České republiky. Na žádost kupujícího prodávající sdělí kupujícímu informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží do jiného členského státu EU, pokud do tohoto státu zboží dodává.     

2.6.    Pro objednání zboží sdělí kupující prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky požadavky na zakázkové zboží. Prodávající na základě sdělených podkladů a požadavků zašle prostřednictvím elektronické pošty kupujícímu náhled požadovaného zakázkového zboží včetně jeho přesné specifikace, informace o ceně zakázkového zboží včetně veškerých souvisejících poplatků a tyto VOP. Kupující potvrdí zaslané údaje prostřednictvím elektronické pošty (dále jen „závazná objednávka“). Potvrzením závazné objednávky ze strany prodávajícího je kupní smlouva uzavřena.

2.7.    V závislosti na povaze, rozsahu a ceně zakázkového zboží může prodávající požadovat, aby smlouva byla uzavřena v listinné písemné formě.

2.8.    V případě, že kupující nepředá prodávajícímu seznam oprávněných osob, které mohou jeho jménem objednávat a odebírat zboží, je vázán veškerým jednáním, které jeho jménem učiní osoby, u nichž je prodávající v dobré víře, že jsou k tomuto jednání oprávněny.     

2.9.    Zasláním závazné objednávky kupující schvaluje konečnou podobu zakázkového zboží. Schválenou podobu zakázkového zboží lze měnit výhradně jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, že dosud nebyla zahájena výroba zakázkového zboží.

2.10.                    Za správnost a pravdivost všech údajů uváděných kupujícím je odpovědný kupující.

2.11.  Kupující prohlašuje, že užitím podkladů, které prodávajícímu poskytl pro účely dodání zakázkového zboží, nedochází k porušování jakýchkoli práv duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že by se takové prohlášení ukázalo jako nepravdivé a prodávajícímu by v souvislosti s užitím těchto podkladů vznikla újma, zavazuje se kupující tuto újmu prodávajícímu v plné výši nahradit, a to bezodkladně poté, kdy jej k tomu prodávající vyzve.

2.12.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.  

 

3.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 17720063/0300 vedený u ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“).  

3.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.    

3.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčena povinnost kupujícího uhradit kupní cenu zakázkového zboží předem na základě zálohové faktury.  

3.4.    K úhradě kupní ceny zašle prodávající kupujícímu na jeho elektronickou adresu zálohovou fakturu v elektronické podobě. Kupující je povinen uhradit kupní cenu s uvedením variabilního symbolu platby uvedeného v zálohové faktuře. 

3.5.    Kupní cena je splatná do 7 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.   Závazek uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6.    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou kupní ceny.   

3.7.    Nebude-li kupní cena uhrazena ani do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.8.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.    

3.9.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.  Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.  

3.10.   Prodávající není povinen zahájit výrobu zakázkového zboží dříve, než dojde k úhradě celé kupní ceny. 

 

4.       ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.    Kupující spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

4.2.    Kupující spotřebitel bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že ve vztahu k zakázkovému zboží se jedná o kupní smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nelze s odkazem na ustanovení § 1837 občanského zákoníku od této smlouvy odstoupit.

4.3.    Odstoupit od jednotlivé kupní smlouvy lze pak pouze v případech stanovených zákonem, případně bylo-li právo na odstoupení mezi stranami ujednáno v rámcové kupní smlouvě nebo v těchto VOP.

4.4.    Kupující bere na vědomí, že zboží na zakázku je dodáváno prodávajícím dle konkrétních požadavků kupujícího a takové zboží již není pro prodávajícího jinak využitelné. Z tohoto důvodu smluvní strany výslovně stanovují, že od kupní smlouvy nelze odstoupit z důvodu prodlení prodávajícího s výjimkou případu, kdy je toto prodlení podstatným porušením kupní smlouvy a zároveň bylo prokazatelně způsobeno zaviněným jednáním prodávajícího. Tím nejsou dotčena práva kupujícího, je-li spotřebitelem.

 

5.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.    

5.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.    

5.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo kupujícím uvedeno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.    

5.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.    

5.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.  

 

6.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ      

6.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).    

6.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

6.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce  popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na  základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 

6.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo náhledu (korektuře), byla-li jakost nebo provedení určeno podle  smluveného vzorku nebo náhledu (korektury), 

6.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.        

6.3.    Ustanovení uvedená v čl. 6.2 VOP se  nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla  nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým  užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo  opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to  z povahy zboží.    

6.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.    

6.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na povahu prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.    

6.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.7.    Shora uvedená ustanovení tohoto článku VOP se nepoužijí v případě, že kupující je podnikatelem a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. V takovém případě je postupováno dle obecně platných právních předpisů.   

 

7.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

7.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo doručením zboží, pokud k němu dojde později.  Nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího převzetím, příp. prodlením kupujícího s převzetím zboží.   

7.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.    

7.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy pasky@pasky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.    

7.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.    

7.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:  https://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.  2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).    

7.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

7.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  

 

8.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to ode dne jeho účinnosti.    

8.2.    Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu pro účely plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pro splnění právní povinnosti, která se na prodávajícího vztahuje a pro účely svých oprávněných zájmů.

8.3.    Kupující prohlašuje, že osobní údaje jím poskytnuté prodávajícímu v souvislosti s kupní smlouvou jsou správné a pravdivé.

8.4.     Bližší informace o nakládání s osobními údaji uvádí Zásady zpracování osobních údajů.  Všechny osobní údaje budou zpracovány v souladu s těmito zásadami.

 

9.       DORUČOVÁNÍ      

9.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.  

 

10.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.  Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3.    Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4.    Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 13.08.2018.

 

Systém odměn
Slevy:
  • 1,5 % při nákupu nad 3.000 Kč
  • 3,0 % při nákupu nad 5.000 Kč
  • 7,0 % při nákupu nad 10.000 Kč
  • 15,0 % při nákupu nad 20.000 Kč

*Sleva neplatí na několik vybraných produktů (speciální odvíječe).